Regulamin użytkownika Low Code Mastermind Club

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Low Code Mastermind Club oraz prawa i obowiązki użytkowników.

 1. Definicje:
  a) Administrator - oznacza osobę lub podmiot zarządzający serwisem Low Code Mastermind Club.
  b) Użytkownik - oznacza osobę, która korzysta z usług świadczonych przez Low Code Mastermind Club. c) Serwis - oznacza serwis internetowy Low Code Mastermind Club.
 2. Korzystanie z usług Low Code Mastermind Club wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa oraz dobrych obyczajów w trakcie korzystania z usług Low Code Mastermind Club.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie informacje i treści, jakie zamieszcza w serwisie Low Code Mastermind Club.
 5. Zabrania się publikowania w serwisie Low Code Mastermind Club treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarnie brzmiące lub naruszające dobre obyczaje.
 6. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług Low Code Mastermind Club zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym uczestniczenia w szkoleniach, webinariach, forum dyskusyjnym oraz otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swojego konta w serwisie Low Code Mastermind Club przed dostępem osób trzecich.
 8. Użytkownik może korzystać z usług Low Code Mastermind Club wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia lub ograniczenia dostępu do usług świadczonych przez Low Code Mastermind Club w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmiany usług oraz niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany te będą ogłaszane na stronie internetowej Low Code Mastermind Club.
 11. Wszelkie uwagi, pytania i skargi dotyczące usług Low Code Mastermind Club należy kierować na adres e-mail podany na stronie internetowej.
 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2023 i obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania.